ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਬਟਾਲਾ

ਲੜੀ ਨੰ. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਾਇਲ / ਡਾਊਨਲੋਡ
1 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 09-07-2020 158 download
2 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 9-7-2020 168 download
3 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3

21.05.2020

334 download
4 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 3-7-2020 738 download
5 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 9-7-2020 142 download
6 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6  09-07-2020 380 Download
7 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 09-07-2020 536 Download
8 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 09-07-2020 158 download
9 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 09-07-2020 116 Download
10 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 9-7-2020 83 download
11 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 09-07-2020 249 Download
12 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12

09-07-2020

1202

download

Part 2

13 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 9-7-2020 83 download
14 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 09-07-2020 98 download
15 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 09-07-2020 328 Download
16 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 9-7-2020 182 download
17 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17

13-4-2020

120 download
18 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 18 9-7-2020 90 download
19 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 22-5-2020 26 download
20 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 9-7-20200 295 download
21 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 9-7-2020 150 download
22 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 22 2-4-2020 108 download
23 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 9-7-2020 260 download
24 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 9-7-2020 105 download
25 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 25 9-7-2020 70 download
26 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 09-07-2020 220 Download
27 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 27 22.5.2020 83 download
28 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 28 22.5.2020 28 download
29 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 29 22.05.2020 70 download
30 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 30 22.5.2020 93 download
31 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 20-5-2020 20 download
32 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 09-07-2020 233 download
33 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 33 9-7-2020 52 download