ਬੰਦ ਕਰੋ

COVID-19 ਮਿਤੀ 13 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

COVID-19 ਮਿਤੀ 13 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
COVID-19 ਮਿਤੀ 13 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 14/07/2020 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਵਿਕਲਪੀ ਫਾਈਲ : ਦੇਖੋ (2 MB)