ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ

ਕੀਹਦਾ ਕੌਣ ਮੰਡਲ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫਿਲਟਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਫ਼ੋਨ
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ01874-247500
ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂਏ ਡੀ ਸੀ (ਜੀ)01874-245407
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ),ਗੁਰਦਾਸਪੁਰਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ)01874-222016
ਏ ਸੀ (ਜੀ), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰਏ ਸੀ (ਜੀ)245379
ਏ ਸੀ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ),ਗੁਰਦਾਸਪੁਰਏ ਸੀ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ)247978
ਐਸ ਡੀ ਐਮ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰਐਸ ਡੀ ਐਮ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ245175
ਐਸ ਡੀ ਐਮ,ਬਟਾਲਾਐਸ ਡੀ ਐਮ,ਬਟਾਲਾ01871-240036
ਐਸ ਡੀ ਐਮ,ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਐਸ ਡੀ ਐਮ,ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ01871-247420
ਸਕੱਤਰ ,ਆਰ.ਟੀ.ਏ.ਸਕੱਤਰ ,ਆਰ.ਟੀ.ਏ.
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ247964

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ