ਬੰਦ ਕਰੋ

ਖਜ਼ਾਨਾ

ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ

ਖਜ਼ਾਨਾ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਦਾਸ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ

ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ

01874-297450

dtogdr00@gmail.com

ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕਾ

     ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ / ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ)

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ (ਯੂ ਆਰ ਐਲ)

ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ)

(ਯੂ ਆਰ ਐਲ)

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ

—-