ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ

 

ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ

ਸ਼੍ਰੀ  ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ

ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ

ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ

01874-244608

dprogsp@gmail.com

 

ਅਫਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ / ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ)

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ (ਯੂ ਆਰ ਐਲ)

ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ)

(ਯੂ ਆਰ ਐਲ)

——

——

——

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। |

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। |