ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫਿਲਟਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ Landline No ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ01874-24750001874-224270
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ01874-245407
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦੇਵ)ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦੇਵ)01874-222016
ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰਐਸ ਡੀ ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ01847-245175
ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬਟਾਲਾਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬਟਾਲਾ01871-240036
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ01871-247420
ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ)ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ)01874-245379
ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਗ੍ਰਿਵਿ)ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਗ੍ਰਿਵਿ)01874-247978
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ01874-220903
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ01874-247964