ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫਿਲਟਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ
ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਬਟਾਲਾ9815577574
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ01874-224270
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦੇਵ)ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦੇਵ)
ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰਐਸ ਡੀ ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬਟਾਲਾਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬਟਾਲਾ
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ
ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ)ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ)
ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਗ੍ਰਿਵਿ)ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਗ੍ਰਿਵਿ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ