ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ (ਸਿਵਲ) ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਲਈ ਭਰਤੀ (12/07/2019..)

ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਮਿਸਲ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਭਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਜਰ ਸੇਵਕ ਡਾਊਨਲੋਡ