ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਟਾਈਟਲ ਵੇਖੋ/ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ
1 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ Click Here 
2 ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ Click Here