ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ

 

ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ

 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ)

ਈ.ਆਰ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ

ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ

01874-247109

 pmb.dmogdr@punjab.gov.in

 

 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ)

01874-501409, 81472-00009

pmb.xencgdr@punjab.gov.in

ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕਾ

01874-247109

01874-501409, 81472-00009

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ / ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ)

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ (ਯੂ ਆਰ ਐਲ)

ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ)(ਯੂ ਆਰ ਐਲ)

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ

www.mandiboard.nic.in

             ——

 

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

                         —-                           

   ——-

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ

                       —-                            

   ——-