ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ

ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ

ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ

01874-247109

 pmb.dmogdr@punjab.gov.in

ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕਾ

01874247109

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ / ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ)

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ (ਯੂ ਆਰ ਐਲ)

ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ)(ਯੂ ਆਰ ਐਲ)

—–

          —–

             ——

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

                                                    ——-

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ

                                                   ——-