ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮ

ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ

 

 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ

ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ

01874-220368

 rakeshkumarmahajan@gmail.com

ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕਾ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ / ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ)

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ (ਯੂ ਆਰ ਐਲ)

ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ)

(ਯੂ ਆਰ ਐਲ)

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ

ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਤਾ ਸਬੰਧੀ|