ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 27/12/2019

ਟਾਈਟਲ

ਵੇਰਵਾ

ਫਾਇਲ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਭਰਤੀ (PSRLM)(19/07/2019)

ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਕਲਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਐਮ ਆਈ ਐੱਸ ਸਹਾਇਕ

Download
ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ(27/12/2019)

ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਕਲਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਐਮ ਆਈ ਐੱਸ ਸਹਾਇਕ

Download