ਬੰਦ ਕਰੋ

ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ – ਮਨਰੇਗਾ (ਨਵੰਬਰ-2018) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ

ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਮਿਸਲ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਭਰਤੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਪਰੋਗਰਾਮਰ ਅਫਸਰ, ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਹਾਇਕ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਸਹਾਇਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਸਹਾਇਕ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਲਿਖਤੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸੂਚੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ GRS ਡਾਉਨਲੋਡ
ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਮਾਸੂਚੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ GRS ਡਾਉਨਲੋਡ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ GRS ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ GRS ਡਾਉਨਲੋਡ
ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ-27/06/2019 ਬੀ.ਸੀ.ਈ.ਟੀ., ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ 30-06-2019 ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਡਾਉਨਲੋਡ
ਟੈਸਟ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ
ਅਤਿਰਿਕਤ ਪਰੋਗਰਾਮਰ ਅਫਸਰ, ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਹਾਇਕ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਸਹਾਇਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਸਹਾਇਕ ਡਾਉਨਲੋਡ
ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਅਤਿਰਿਕਤ ਪਰੋਗਰਾਮਰ ਅਫਸਰ, ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਹਾਇਕ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਸਹਾਇਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਸਹਾਇਕ

ਏ.ਐੱਮ

ਸੀ. ਏ

ਏ.ਪੀ.ਓ.

ਜੀ.ਆਰ.ਏ.

ਐਸ. ਏ. ਏ.

ਟੀ.ਏ.ਈ.ਸੀ. ਇਕ

ਟੀ.ਏ.

ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ  ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਤੀਜਾ(02/08/2019)  

ਡਾਉਨਲੋਡ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਦੀ ਸੂਚੀ-(04/09/2019) ਅਤਿਰਿਕਤ ਪਰੋਗਰਾਮਰ ਅਫਸਰ, ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਹਾਇਕ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਸਹਾਇਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਸਹਾਇਕ

ਡਾਉਨਲੋਡ

ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ-(10/10/2019) ਅਤਿਰਿਕਤ ਪਰੋਗਰਾਮਰ ਅਫਸਰ, ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਹਾਇਕ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਸਹਾਇਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਸਹਾਇਕ

ਡਾਉਨਲੋਡ