ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮਨਰੇਗਾ (2023) ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਿਤੀ 04/07/2023 ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਟਾਈਟਲ ਵੇਰਵਾ ਫਾਇਲ
1
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ 
ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ (ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮਾ / ਹਦਾਇਤਾਂ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ
 ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ  
2
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ
 ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 420 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
 ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ 28-05-2023 ਨੂੰ 
ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾਊਨਲੋਡ
3
ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ
ਨੋਟਿਸ
ਪੋਸਟ-ਵਾਰ ਨੰ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਮਾਂ (28-05-23)
ਡਾਊਨਲੋਡ
4
ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਧਤਾ
APO ਅਤੇ TA ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ
 ਲਈ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ
ਡਾਊਨਲੋਡ
5 ਨਤੀਜਾ – ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ  ਨਤੀਜਾ – APO, TA ਅਤੇ GRP ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ

APO ਅੰਕ ਦੀ ਸੂਚੀ

TA ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

DRP ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

6
ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ- ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਿਤੀ 04/07/2023 ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ


ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਿਤੀ 04/07/2023 ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਨੋਟਿਸ