ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ (15/07/2019)

ਟਾਈਟਲ ਵੇਰਵਾ ਫਾਇਲ
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੇਸ ਵਰਕਰ, ਆਈ.ਟੀ. ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਪਰੋਜੈੱਲ ਹੈਲਪਰ  ਡਾਊਨਲੋਡ
ਨਤੀਜਾ – ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ. (15/07/2019))

ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਆਈ.ਟੀ. ਸਟਾਫ਼(ਨਵੀਨਤਮ) ਡਾਊਨਲੋਡ
ਮਲਟੀ ਪਰੋਜੈੱਲ ਹੈਲਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ