ਬੰਦ ਕਰੋ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ

ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ

ਸ਼੍ਰੀ ਪਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਫਸਰ

ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ

01874-297450

degto.gsp@gmail.com

ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ / ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ)
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ (ਯੂ ਆਰ ਐਲ)

ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ)(ਯੂ ਆਰ ਐਲ)

ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ http://pgrkam.com/
ਸਾਫਟ ਸਕਿਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ http://pgrkam.com/
ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ http://pgrkam.com/
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ