ਬੰਦ ਕਰੋ

ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਰਿਪੋਰਟ/ਕਲਿਕ ਕਰੋ
1.) ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
2.) ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
3.) ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲਿਕ ਕਰੋ