ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ.

ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ

 

 

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ

01874  247924

dsso_gsp@yahoo.com

ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕਾ

01874-247924

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ / ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ)

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ (ਯੂ ਆਰ ਐਲ)

ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ)

(ਯੂ ਆਰ ਐਲ)

ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ

 

http://punjab.gov.in/pension-schemes 

 

 

 

http://punjab.gov.in/pension-schemes 

 

 

ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਹੈਂਡੀ ਕੈਪ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ,ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ,ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ,ਹੈਂਡੀ ਕੈਪ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ

ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ,ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ,ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ,ਹੈਂਡੀ ਕੈਪ ਪੈਨਸ਼ਨ