ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ

ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ

 

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ

ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ

01874-240990

civilsurgeongurdaspur@gmail.com

ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ / ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ)
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ (ਯੂ ਆਰ ਐਲ) ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ http://www.nhmpunjab.in/nhmwebsite/nhmhome.php  
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਹਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ http://www.shapunjab.in/  
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਹਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਕੁੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਕਾਰਡ 2,29,156

ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 6620

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ