ਬੰਦ ਕਰੋ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ
ਬਾਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098
ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1091
ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108
ਅੱਗ 101
ਪੁਲਿਸ 112