ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਰੇਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, 2016 ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, 2020 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ (Eol)

ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਰੇਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, 2016 ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, 2020 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ (Eol)
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਰੇਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, 2016 ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, 2020 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ (Eol) 21/12/2023 ਦੇਖੋ (10 MB)