ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ

ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ,

ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ

ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਬਟਾਲਾ,

ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਬਟਾਲਾ

ਸ੍ਰੀ ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ,,

ਸ੍ਰੀ ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ