ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ -10 ਮਾਸਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ

ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ -10 ਮਾਸਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ -10 ਮਾਸਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ

ਹਵਾਲੇ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੁਆਰਾ 10 ਮਾਸਕ ਵਿੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ.

22/03/2021 30/03/2021 ਦੇਖੋ (518 KB)