ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਖੀ ਇਕ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ

ਸਖੀ ਇਕ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਸਖੀ ਇਕ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ

ਕੇਸ ਵਰਕਰ, ਆਈਟੀ ਸਟਾਫ, ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ

04/10/2018 02/11/2018 ਦੇਖੋ (1 MB)