ਬਿਜਲੀ

ਪੀ. ਐੱ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਸਰਕਲ ਆਫਿਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਜੇਲ ਰੈੱਡ, ਜ਼ਫਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ 143521