ਬੰਦ ਕਰੋ

ਹਸਪਤਾਲ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://gurdaspur.nic.in/pa/service/%e0%a8%b8%e0%a8%bf%e0%a8%b9%e0%a8%a4-%e0%a8%b8%e0%a9%87%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%82/
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: Document
Pincode: 143521

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://gurdaspur.nic.in/pa/service/%e0%a8%b8%e0%a8%bf%e0%a8%b9%e0%a8%a4-%e0%a8%b8%e0%a9%87%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%82/
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: Document
Pincode: 143521

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://gurdaspur.nic.in/pa/service/%e0%a8%b8%e0%a8%bf%e0%a8%b9%e0%a8%a4-%e0%a8%85%e0%a8%a4%e0%a9%87-%e0%a8%a4%e0%a9%b0%e0%a8%a6%e0%a8%b0%e0%a9%81%e0%a8%b8%e0%a8%a4%e0%a9%80-%e0%a8%95%e0%a9%87%e0%a8%82%e0%a8%a6%e0%a8%b0-%e0%a8%9c/
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼
Pincode: 143521