ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

 

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇਖੋ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ  ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 26-04-2023 ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
2 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 26-04-2023 ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
3 ਸਿਵਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਸੂਚੀ 16-08-2023 ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਸਥਾਨ : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 143521