ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫਿਲਟਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ Landline No ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ 01874-247964
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ 01874-245370
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 01874-242644
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਟਾਲਾ 01871-241069
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 01871-247054
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਚੋਣ 01874-223487