Historical Tourist Places

Shri Bawa Lal ji,

Shri Bawa Lal ji

Achleshwar Dham

Achleshwar Dham

Gurdwara Sri Kandh Sahib (BATALA)

Gurdwara Sri Kandh Sahib (BATALA)

Gurdwara Chola Sahib Dera Baba Nanak

Gurdwara Chola Sahib Dera Baba Nanak

Gurdwara Ghallughara Sahib at Kahnuwan Chhamb.

Gurdwara Ghallughara Sahib at Kahnuwan Chhamb.

Achal Sahib

Achal Sahib

Shri Darbar Sahib Gurdwara

Shri Darbar Sahib Gurdwara

Gurudwara at village Nangal

Gurudwara at village Gurdas Nangal

Shrine Of Dhianpur Sri Baba Lal Dyal Ji

Shrine Of Dhianpur Sri Baba Lal Dyal Ji

Pandori Dham

Pandori Dham

Baath Sahib

Baath Sahib

Shrine Of Brave Haqiqat Rai (1724 – 1731 AD) AT BATALA

Shrine Of Brave Haqiqat Rai (1724 – 1731 AD) AT BATALA

Takht-1-Akbar1

Takht-1-Akbar