Gurudwara Sri Kandh Sahib (BATALA)

shri kandh sahib gurudwara Batala,

shri kandh sahib gurudwara Batala

shri kandh sahib gurudwara BTL,

shri kandh sahib gurudwara BTL

Sri Kandh Sahib (BATALA),

Sri Kandh Sahib (BATALA)